Retreaty: Prohlášení o traumatu

Mnoho lidí se ptá, jestli jsou retreaty určeny k léčení jejich komplexních traumat. Toto prohlášení slouží k tomu, aby poskytlo přehled o tom, co je potřeba k uzdravení komplexního traumatu a co reálně spadá do rozsahu podpory v rámci retreatů.

Typ léčení, potřebný pro vyřešení komplexního traumatu je rozsáhlý a je mimo rozsah, účel a časový rámec těchto retreatů pro osobní a duchovní rozvoj. Kvalifikovaní traumatologové potřebují vysoce specializované vzdělání a dovednosti, aby mohli nabízet podporu lidem, kteří usilují o komplexní léčení traumatu. Rovněž je třeba, aby byla prováděna v prostředí speciálně určeném pro tento účel.

Definice péče zohledňující trauma: Je třeba být informovaný a citlivý k lidem, kteří zažili trauma, a umět přizpůsobit způsoby a služby tak, aby účastník nebyl znovu traumatizován.

Všichni facilitátoři a asistenti na retreatech jsou však vyškoleni v oblasti trauma-informované péče a souhlasu, což znamená, že vědí, jak na:

Určit, co je trauma neurologicky
Rozpoznat příznaky a symptomy traumatu
Rozpoznat, kdy účastník prožívá traumatickou reakci
Podporovat účastníky při vytváření bezpečí a vhodné sebepéči
Podporovat účastníky, aby rozšířili své schopnosti a možnosti volby
Poučit účastníky o tom, jak v případě potřeby požádat o podporu
Aktivně předcházet opětovné traumatizaci
Porozumět intersekcionalitě a rozvoji identity
Zajistit, aby účastníci věděli, že mohou během retreatů určovat tempo, říkat stop nebo ne a dělat si přestávky podle potřeby.
Pochopit dopad toho, jak může trauma ovlivnit rozhodování, formulaci hranic a souhlas.

Poznámka: Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více, je podrobné vzdělávání o traumatu a o tom, jak být praktickým lékařem informovaným o traumatu, obsaženo v Andrewových online kurzech s názvy Polyvagální teorie pro praktiky a Trauma informovaná péče a souhlas.

Všechny retreaty jsou zásadně zaměřeny na účastníky, což může podpořit širokou škálu zkušeností. Je tomu tak proto, že účastníci si zachovávají možnost volby a rozhodování a facilitátoři a asistenti udržují jasnou komunikaci a získávají od účastníků během retreatů zpětnou vazbu. Tato kombinace poskytuje účastníkům prostředí, v němž si mohou sami vytvářet bezpečí a volbu.

Celosvětově se povědomí o pojmu trauma v posledním desetiletí neustále zvyšuje. Definice se rozšířila do té míry, že někdy může vytvářet nedorozumění nejen mezi širokou veřejností, ale i mezi zdravotníky. Typ traumatu, o kterém se zde hovoří, je ten, kdy došlo k neurologické adaptaci jako reakci na přežití na ohromující událost/i která/é změnila/y pohled člověka na svět.

Všechny retreaty mohou být podpůrné pro osoby, které mají za sebou širokou škálu zkušeností, z nichž některé mohou lidé občas označit za trauma. Úkolem facilitátorů a asistentů informovaných o traumatu není specificky léčit komplexní traumata účastníků, ale vhodně poskytovat a přizpůsobovat své modality a služby a zároveň zajistit, aby účastníky znovu netraumatizovali.

Všechny retreaty jsou facilitovány somaticky, s důrazem na prožitky, práci s tělem, praktiky, tanec, pohyb, meditaci a účastníky, kteří bezpečným, respektujícím a zdravým způsobem zkoumají a ztělesňují své erotické cítění. Ústřední metodikou používanou v částech retreatů je zkoumání prostřednictvím poskytování a přijímání technik a praktik s ostatními účastníky (tato možnost je volitelná). Somatické retreaty zaměřené na účastníky zahrnující dávání a přijímání s ostatními účastníky jako součást hlavní zkušenosti a metodiky nejsou účinným prostředím, v němž lze řešit osobní trauma.

Každý, kdo se chce zúčastnit některého z těchto retreatových pobytů, by měl nejprve vyhledat vhodnou podporu pro případné komplexní trauma, které mohl prožít. Teprve poté se doporučuje přihlásit se na retreatové pobyty, jakmile se dokáží náležitě postarat o sebe a vytvořit si dostatečné bezpečí a zázemí, a to i v případě, že jsou vystaveni událostem, které v nich mohly v minulosti vyvolat zdrcující stavy.

Facilitátoři však mají zkušenosti s podporou lidí, kteří zažívají emocionální trauma a zahlcení, a retreaty zaměřené na účastníky kladou důraz na ztělesnění a zkoumání toho, jak o sebe vhodně pečovat, stejně jako jak si vytvořit bezpečí a zvýšovat svou možnost volby. Buďte si jisti; účastníci budou mít zajištěnou podporu, pokud by se cokoli neočekávaně objevilo.